હક (Huck) થી આપ તો તારી નફરત (Hate)

હક (Huck) થી આપ તો તારી નફરત (Hate)

હક (Huck) થી આપ તો

તારી નફરત (Hate) પણ કબુલ છે, ભીખ (Beg) માં તો તારો પ્રેમ (Love) પણ નહિ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *