એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું

એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું: – અરે વાહ, તને દીકરો થયો તેના આનંદમાં પતિએ તને શું ભેટ આપી હતી? સાહેલીએ કહ્યું – કંઈ નહીં તેમણે પ્રશ્નમાં પૂછ્યું, શું આ તે …

Read More “એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું”

मैं खुश हूँ कि कोई मेरी...(I am happy that someone)

मैं खुश हूँ कि कोई मेरी…(I am happy that someone)

मैं खुश हूँ कि कोई मेरी…(I am happy that someone) बात तो करता है…. बुरा कहता है तो क्या हुआ… वो याद तो करता है …. कौन कहता हैं की …

Read More “मैं खुश हूँ कि कोई मेरी…(I am happy that someone)”

इंसानियत इन्सान को(Humanity to man)

इंसानियत इन्सान को(Humanity to man)

इंसानियत इन्सान को(Humanity to man) इंसान बना देती है , लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है । लोग यूँ ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने आस्था ही …

Read More “इंसानियत इन्सान को(Humanity to man)”