પાણી માં પડેલા તેલના ટીપાને


પાણી માં પડેલા તેલના ટીપાને
સંપર્ક કહેવાય…!જ્યારે..

પાણીમાં પડેલા દૂધના ટીપાને સંબંધ કહેવાય

તસવીરમાં નહીં પણ તકલીફમાં સાથે દેખાય તે આપણા કહેવાય!

(Visited 5 times, 1 visits today)

Post Comments