જ્યારે તમને ફ્રસ્ટ્રેશન આવે ત્યારે શું કરો છો ?


ડૉક્ટર:- જ્યારે તમને ફ્રસ્ટ્રેશન આવે ત્યારે શું કરો છો ?

Sanjay: – મંદિરે જાઉં છું.

ડો.: ત્યાં શાંતિથી મેડિટેશન કરતા હશો ને?

Sanjay.:: ના ના, બધાંય બુટ-ચંપલ મિક્સ કરી નાખું પછી શાંતીથી બેઠો બેઠો જોયા કરું.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Post Comments