સંબંધ ના વિચારો (Relationship Thought)

સંબંધ ના વિચારો (Relationship Thought)

Relationship Thought

પાણી માં પડેલા તેલના ટીપાને
સંપર્ક કહેવાય…!જ્યારે..
પાણીમાં પડેલા દૂધના ટીપાને સંબંધ કહેવાય

તસવીરમાં નહીં પણ તકલીફમાં સાથે દેખાય તે આપણા કહેવાય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *