જીવનનો તર્ક (Fact Of Life)

જીવનનો તર્ક (Fact Of Life)

Fact Of Life

એક જગ્યાએ સરસ
વાક્ય લખ્યું હતું…
સાહેબ….

જો દુનિયામાં છોડવા જેવું કંઈ હોય,

તો પોતાને ઊંચા અને બીજાને નીચા
દેખાડવાનું છોડી દો..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *