કોઇએ પુછ્યુ કે જયારે પોતાના(Our own) સાથ છોડી જાય

કોઇએ પુછ્યુ કે જયારે પોતાના(Our own) સાથ છોડી જાય

કોઇએ પુછ્યુ કે જયારે પોતાના(Our

own) સાથ છોડી જાય તો શું કરશો?
સાહેબ ખુબ સુંદર જવાબ મળ્યો,
પોતાના ક્યારેય છોડી ને ના જાય અને જે જાય એ પોતાના ના હોય….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *