ભરોસો જેટલો કિંમતી હોય છે


ભરોસો જેટલો કિંમતી હોય છે,
દગો એટલો મોંઘો થઈ જાય છે…!!

ફુલ કેટલું પણ સુંદર હોય પણ
વખાણ તેની સુગંધ હિસાબે થાય છે,

માણસ કેટલો પણ મોટો હોય
કદર એના ગુણો થી થાય છે..।

Post Comments


Leave a Reply