relation

હર પળ જીંદગીના રંગ બદલાય છે

હર પળ જીંદગીના રંગ બદલાય

છે,
સમય સાથે સ્વરૂપ પણ બદલાય છે,
પળ પળ માનવીના મન બદલાય છે,
બસ નથી બદલાતા એ સંબંધો,
જે સાચા દિલથી બંધાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *