relation.imp

મુડી સાચી તો

“મુડી” સાચી તો
આપણા “સંબંધો” છે,
બાકી “મહેલો”ની “એકલતા”માં,
તો કંઈક “ધુરંધર” રોયા છે,

“માટી” જ આપણને
“જકડી” રાખશે,
* “આરસ” પર તો*
ઘણા લોકોને
“લપસતા” જોયા છે.”..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *