logo

સારો સ્વભાવ ગણીતનાં શુન્ય

સારો સ્વભાવ ગણીતનાં શુન્ય જેવો હોય છે,- ?

જેની આમ કોઇ કિંમત નથી,
પણ?
તે જેની સાથે જોડાય જાય છે તેની કિંમત વધી જાય છે..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *