વ્યકિતની મહાનતા માત્ર


વ્યકિતની મહાનતા માત્ર
એમાં જ નથી કે તે
જીવનમાં કેટલો આગળ
નીકળી ગયો પણ
એમાં છે કે , તે આગળ
નિકળતી વખતે કેટલા
લોકોને ઉપયોગી
થઇ ગયો…!!!

Post Comments


Leave a Reply