બે શરીર જ Hug​

બે શરીર જ Hug​

બે શરીર જ Hug​
​કરી શકે તેવું ન હોય …​

​હું તો ઘણીવાર તારી​
​યાદો ને પણ ભેટ્યો છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *