દરેકના ગુસ્સા (Anger) સાથે

દરેકના ગુસ્સા (Anger) સાથે વેર ( Revenge) થાય છે

ફક્ત તારા ગુસ્સા(Anger) સાથે પ્રેમ થાય છે

(Visited 6 times, 1 visits today)

Post Comments