images (1)

“જીભ પરની ઈજા” સૌથી

“જીભ પરની ઈજા” સૌથી

પહેલા રુઝાઈ છે, એવું મેડીકલ
સાયન્સ કહે છે.।
પણ.
“જીભથી થયેલી ઈજા”
જીવનભર રુઝાતી નથી એવું
અનુભવ કહે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *