કોઈ ના દિલ માં(Heart)

કોઈ ના દિલ માં(Heart)

કોઈ ના દિલ (Heart) માં રહેતા શીખો..!

બાકી નજર માં રોજ કેટલાય ખટકે છે..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *