તારો અને મારો સંબંધ - Relation

તારો અને મારો સંબંધ – Relation

Relation

તારો અને મારો હવે, સંબંધ(Relation) સારો ના રહ્યો,
જેનો કર્યો વિશ્વાસ(Trust) મેં,એનો પનારો ના રહ્યો.

કોણે કહ્યું,કે હું

View More તારો અને મારો સંબંધ – Relation
Mahatma Gandhi

जन्म से ना तो कोई दोस्त

जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते है।

ज़िंदगी को अगर खुल कर जीना है तो थोडा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर, ये ईश्वर आपको कितना ऊँचा उठा देंगा..

View More जन्म से ना तो कोई दोस्त