બહુ હોશિયાર માણસને દોસ્ત ન હોય


બહુ હોશિયાર માણસને દોસ્ત ન હોય, કારણ..
જીવનમાં દોસ્ત મેળવવા માટે એ દોસ્ત જેટલા જ મુરખ.. બેવકૂફ.. નિર્દોષ.. લાપરવા.. બેહિસાબી થવું પડે છે. દાવપેચ વિનાનું ખડખડાટ હસવુ પડે છે, ખિસ્સામાંથી બંધ મુઠ્ઠીઓ બહાર કાઢીને હથેળીઓ ખોલવી પડે છે કારણ દોસ્તી ખુલ્લી હથેળીઓની રમત છે અને હથેળીઓ સંતાડીને રમનારને ક્યારેય સાચા દોસ્ત પ્રાપ્ત જ નથી થતાં.

Post Comments


Leave a Reply