જેટલું સપનું (Dream) મોટું એટલી

જેટલું સપનું (Dream) મોટું એટલી

જ મોટી તકલીફ ( Trouble) હશે,
અને જેટલી મોટી તકલીફ એટલી જ મોટી સફળતા હશે !!
???

Leave a Reply

Your email address will not be published.