જેટલું સપનું (Dream) મોટું એટલી 1

જેટલું સપનું (Dream) મોટું એટલી

જેટલું સપનું (Dream) મોટું એટલી જ મોટી તકલીફ ( Trouble) હશે,
અને જેટલી મોટી તકલીફ એટલી જ મોટી સફળતા હશે !!
???

Leave a Reply