જો યાદ (Remember) કરવાથી

જો યાદ (Remember) કરવાથી

જો યાદ (Remember) કરવાથી સાચે જ હિચકી (Hiccup) આવતી હોત

તો તારી હિચકી ક્યારેય બંધ જ ના થોત.

Leave a Reply