હક (Huck) થી આપ તો તારી નફરત (Hate)

હક (Huck) થી આપ તો તારી નફરત (Hate)

હક (Huck) થી આપ તો

તારી નફરત (Hate) પણ કબુલ છે, ભીખ (Beg) માં તો તારો પ્રેમ (Love) પણ નહિ…

Leave a Reply