કોઈ ના દિલ માં(Heart)

કોઈ ના દિલ માં(Heart)

કોઈ ના દિલ (Heart) માં રહેતા શીખો..!

બાકી નજર માં રોજ કેટલાય ખટકે છે..!!!

Leave a Reply