ઈશ્વરે (God) જો લાગણીઓ (Emotion)

ઈશ્વરે (God) જો લાગણીઓ (Emotion)

ઈશ્વરે (God) જો લાગણીઓ(Emotion)  ને આંખો (Eyes) આપી હોત,

તો દુનિયામાં આઠમો સાગર અશ્રુઓનો હોત!!!

Leave a Reply