એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું

એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું: – અરે વાહ, તને દીકરો થયો તેના આનંદમાં પતિએ તને શું ભેટ આપી હતી? સાહેલીએ કહ્યું – કંઈ નહીં તેમણે પ્રશ્નમાં પૂછ્યું, શું આ તે …

Read More “એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું”

नफरतों में क्या रखा हैं (What are you in disdain)

नफरतों में क्या रखा हैं (What are you in disdain)

” नफरतों में क्या रखा हैं ..,(What are you in disdain) मोहब्बत से जीना सीखो.., क्योकि ये दुनियाँ न तो हमारा घर हैं … और … न ही आप का …

Read More “नफरतों में क्या रखा हैं (What are you in disdain)”

बुराई वो ही करते है(Do evil only)

बुराई वो ही करते है(Do evil only)

” बुराई वो ही करते है(Do evil only) जो बराबरी नहीं कर सकते ” बस एक तज़ुर्बा लिया है ज़िन्दगी से.. अपनो के नज़दीक रहना है तो खामोश रहो ओर …

Read More “बुराई वो ही करते है(Do evil only)”

रिश्‍ता वो नहीं होता (The relationship is not that)

रिश्‍ता वो नहीं होता (The relationship is not that)

रिश्‍ता वो नहीं होता (The relationship is not that) जो दुनिया को दिखाया जाता है रिश्‍ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है अपना कहने से कोई अपना …

Read More “रिश्‍ता वो नहीं होता (The relationship is not that)”

जिंदगी बहुत छोटी है(Life is very small)

जिंदगी बहुत छोटी है(Life is very small)

जिंदगी बहुत छोटी है (Life is very small) जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें “धन्यवाद” कहो… और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें “मुस्कुराकर” माफ़ कर दो…!!!

"अपनी जिंदगी के(of your Life)

“अपनी जिंदगी के(of your Life)

“अपनी जिंदगी के(of your Life) किसी भी दिन को मत कोसना”. “क्योंकि;” “अच्छा दिन खुशियाँ लाता है” “और बुरा दिन अनुभव;.”. “एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है”