એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું

એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું: – અરે વાહ, તને દીકરો થયો તેના આનંદમાં પતિએ તને શું ભેટ આપી હતી? સાહેલીએ કહ્યું – કંઈ નહીં તેમણે પ્રશ્નમાં પૂછ્યું, શું આ તે …

Read More “એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું”

Gift to your parants

Gift to your parants

Gift to your parants

*अगर आप सुन्दर दिखते हैं तो वो आप के माता पिता की तरफ से आपको गिफ्ट है,*

*अगर आप सुन्दर तरीके से जीते हैं त