84caac93876b45ae97b48ca817ab8e3d–nice-quotes-words-quotes

સફળ વ્યક્તિ ના હોઠ પર

સફળ વ્યક્તિ ના હોઠ પર
બે ચીજ હંમેશા રહેતી હોય છે.

મૌન અને સ્મિત

મૌન સમસ્યાઓ ટાળવા માટે અને
સ્મિત સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે..

Leave a Reply