Funny ગબ્બર

Funny ગબ્બર

ના ફોન
ના વાત કે
ના મુલાકાત
તો પણ શું કરવા
તું મારા સપનામાં આવે છે બસંતી

✍ Funny ગબ્બર

Leave a Reply