દરેકના ગુસ્સા  (Anger) સાથે

દરેકના ગુસ્સા (Anger) સાથે

દરેકના ગુસ્સા (Anger) સાથે વેર ( Revenge) થાય છે

ફક્ત તારા ગુસ્સા(Anger) સાથે પ્રેમ થાય છે

Leave a Reply