જિંદગીમાં (Life) ગમે તે કરો

જિંદગીમાં (Life) ગમે તે કરો

જિંદગીમાં (Life) ગમે તે કરો પણ એક ભૂલ (Mistake) ક્યારેય ના કરતા

પોતાના જીવથી વધુ ચાહતું હોય એને ગુલામ ના સમજતા.

Leave a Reply