એટલી પણ ક્યાં વ્યસ્ત હશે Bewafa

એટલી પણ ક્યાં વ્યસ્ત હશે Bewafa

એટલી પણ ક્યાં વ્યસ્ત  હશે એ Bewafa

કે આજકાલ દિલ દુખાવવા પણ નથી આવતી.

Leave a Reply