એક સમય (Time) અને એક

એક સમય (Time) અને એક

એક સમય (Time) અને એક

મજબૂરી (Compulsion),
બંને પાસે એટલી તાકાત છે કે
એની આગળ પ્રેમ પણ હારી જાય છે !!

Leave a Reply