ઉંમર  (Age) સાથે કંઈ

ઉંમર (Age) સાથે કંઈ

ઉંમર (Age)  સાથે કંઈ લેવા-દેવા નથી

જ્યાં એકબીજાના વિચારો મળે
ત્યાં જ સાચો પ્રેમ થાય છે

Leave a Reply